Artykuł sponsorowany

Kiedy osoba małoletnia odpowiada za przestępstwo?

Kiedy osoba małoletnia odpowiada za przestępstwo?

Czy dzieci i młodzież mogą ponieść konsekwencje prawne za swoje czyny? W jakim wieku zaczyna się odpowiedzialność karna? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w polskim prawie, które reguluje kwestie odpowiedzialności karnej nieletnich.

Wiek, od którego zaczyna się odpowiedzialność karna

Zgodnie z polskim prawem, odpowiedzialność karna rozpoczyna się w momencie ukończenia 17 lat. Oznacza to, że osoba, która nie ukończyła tego wieku, nie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. Warto jednak zauważyć, że istnieją sytuacje, w których osoba poniżej 17 roku życia może zostać ukarana za swoje czyny. Są to przypadki, gdy młodociany sprawca popełnił czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności co najmniej 3 lat i w chwili jego popełnienia ukończył 15 lat. W takiej sytuacji sąd może orzec środki wychowawcze lub poprawcze. W przypadku wątpliwości warto poradzić się specjalisty, którym jest adwokat karnista w Białymstoku lub innym, bliższym mieście.

Środki wychowawcze i poprawcze stosowane wobec nieletnich

W przypadku gdy osoba poniżej 17 roku życia popełni przestępstwo, sąd może zastosować środki wychowawcze lub poprawcze. Środki wychowawcze mają na celu wpłynięcie na rozwój moralny i społeczny nieletniego sprawcy, aby uchronić go przed dalszym popełnianiem przestępstw. Mogą to być np. obowiązek uczęszczania na zajęcia resocjalizacyjne, nadzór kuratora sądowego czy też umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Środki poprawcze natomiast stosowane są w sytuacjach, gdy środki wychowawcze okazały się niewystarczające lub gdy młodociany sprawca stanowi zagrożenie dla porządku prawnego. Przykładem takiego środka może być umieszczenie sprawcy w zakładzie poprawczym.

Odpowiedzialność rodziców za czyny małoletnich dzieci

Warto również wspomnieć o odpowiedzialności rodziców za czyny swoich małoletnich dzieci. Zgodnie z polskim prawem, rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez swoje dzieci, jeżeli nie dopełnili należytej staranności w ich wychowaniu i nadzorze. Oznacza to, że rodzice mogą zostać zobowiązani do naprawienia szkody powstałej na skutek przestępstwa popełnionego przez ich dziecko. W przypadku gdy rodzice nie są w stanie samodzielnie naprawić szkody, sąd może orzec obowiązek alimentacyjny na rzecz pokrzywdzonego.