Artykuł sponsorowany

Kiedy konieczne jest wykonanie remediacji terenu?

Kiedy konieczne jest wykonanie remediacji terenu?

Kiedy konieczne jest wykonanie remediacji terenu? Czy zastanawialiście się kiedyś, jak ważne jest dbanie o czystość naszego środowiska? Remediacja terenu to proces, który pozwala na przywrócenie gruntów do stanu, w którym nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. W Polsce coraz częściej mamy do czynienia z takimi działaniami, ale kiedy dokładnie są one konieczne?

Jakie czynniki wpływają na konieczność przeprowadzenia remediacji?

Przede wszystkim, remediacja terenu jest wymagana w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu substancjami szkodliwymi. Zanieczyszczenie to może być wynikiem działalności przemysłowej, rolniczej, komunikacyjnej lub gospodarowania odpadami. W Polsce istnieje wiele miejsc, gdzie przeprowadzono już takie działania, między innymi na terenach byłych zakładów chemicznych czy hut. Kolejnym czynnikiem wpływającym na konieczność remediacji jest planowane wykorzystanie terenu – jeśli ma on służyć pod zabudowę mieszkaniową, rekreacyjną czy edukacyjną, to konieczne jest przeprowadzenie takiego procesu.

W naszym kraju przeprowadzono już wiele działań mających na celu przywrócenie zanieczyszczonych terenów do stanu, w którym mogą być ponownie wykorzystane. Przykładem może być remediacja terenu w Gdańsku, gdzie zlikwidowano składowisko odpadów przemysłowych. Innym miejscem, gdzie przeprowadzono remediację, jest teren byłej huty szkła w Sandomierzu. Warto również wspomnieć o działaniach prowadzonych na terenie byłego zakładu chemicznego w Tarnowie-Mościcach, gdzie usunięto zanieczyszczenia powstałe na skutek wieloletniej produkcji nawozów sztucznych.

Jakie metody stosuje się podczas remediacji terenu?

W zależności od rodzaju zanieczyszczeń oraz specyfiki danego terenu stosuje się różne metody remediacji. Jedną z nich jest bioremediacja, polegająca na wykorzystaniu mikroorganizmów do rozkładu substancji szkodliwych. Inną metodą jest fitoremediacja, czyli wykorzystanie roślin do absorpcji i akumulacji metali ciężkich oraz innych zanieczyszczeń. W przypadku silnie zanieczyszczonych terenów stosuje się również metody chemiczne, takie jak ekstrakcja czy stabilizacja. Często konieczne jest także usunięcie zanieczyszczonych warstw gruntu i ich wymiana na nowe, czyste podłoże.