Artykuł sponsorowany

Jak wyrobić kartę stałego pobytu?

Jak wyrobić kartę stałego pobytu?

Wyrobić kartę stałego pobytu w Polsce może być marzeniem dla wielu cudzoziemców, którzy chcą osiedlić się na stałe w tym pięknym kraju. Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem można go przeprowadzić bez większych problemów. W poniższym artykule przedstawiamy szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o kartę stałego pobytu, wymaganych dokumentów oraz samego procesu.

Warunki ubiegania się o kartę stałego pobytu

Aby ubiegać się o kartę stałego pobytu w Szczecinie, cudzoziemiec musi spełnić określone warunki. Po pierwsze, należy posiadać zezwolenie na pobyt czasowy i przebywać legalnie na terytorium Polski przez co najmniej 5 lat. Po drugie, cudzoziemiec musi wykazać się stabilnym i regularnym źródłem dochodów, które pozwala na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Po trzecie, osoba ubiegająca się o kartę stałego pobytu musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Po czwarte, należy znać język polski co najmniej na poziomie B2, co potwierdza się zaświadczeniem o zdaniu egzaminu państwowego. Wreszcie, ubiegający się musi wykazać się poszanowaniem dla prawa oraz porządku publicznego.

Wymagane dokumenty

Przy składaniu wniosku o kartę stałego pobytu, cudzoziemiec musi przedstawić szereg dokumentów. Należy do nich m.in. wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, cztery aktualne fotografie, paszport oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków ubiegania się o kartę stałego pobytu. Do tych ostatnich zalicza się m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, umowa najmu mieszkania lub akt własności nieruchomości, a także zaświadczenie o zdaniu egzaminu z języka polskiego.

Proces ubiegania się

Proces ubiegania się o kartę stałego pobytu rozpoczyna się od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. Po złożeniu wniosku, urząd ma 3 miesiące na jego rozpatrzenie, jednak w praktyce czas ten może być dłuższy. W trakcie tego okresu urząd może wezwać cudzoziemca na rozmowę w celu wyjaśnienia wątpliwości lub uzupełnienia dokumentacji. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, cudzoziemiec otrzyma zezwolenie na pobyt stały oraz kartę stałego pobytu, która jest ważna przez 10 lat.