Artykuł sponsorowany

Jak prowadzić księgowość w fundacji?

Jak prowadzić księgowość w fundacji?

Księgowość w fundacji to niezwykle ważny element zarządzania organizacją, który pozwala na utrzymanie finansowej stabilności i transparentności. W Polsce obowiązują szczególne przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych przez fundacje, które muszą być ściśle przestrzegane. W tym artykule przedstawimy kluczowe aspekty związane z prowadzeniem księgowości w fundacjach, takie jak wybór metody księgowości, obowiązek prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczość finansowa.

Przeczytaj również: Kiedy warto skorzystać z usług biura rachunkowego?

W jaki sposób powinna być prowadzona księgowość fundacji?

W Polsce fundacje mają możliwość wyboru między dwiema metodami prowadzenia księgowości, tzn. między uproszczoną (tzw. ryczałtową) oraz pełną. Wybór odpowiedniej metody zależy od wielkości fundacji oraz rodzaju prowadzonej działalności. Fundacje o przychodach poniżej 2 milionów euro mogą korzystać z uproszczonej metody, która opiera się na ewidencjonowaniu przychodów i kosztów bez konieczności tworzenia bilansu czy rachunku zysków i strat. Natomiast większe organizacje oraz te prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do stosowania pełnej metody księgowości, która wymaga prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Przeczytaj również: Jak poprawnie prowadzić księgi rachunkowe?

Księgowość fundacji w Warszawie i innym miastach obejmuje obowiązek prowadzenia ewidencji, która pozwala na kontrolowanie przychodów i wydatków oraz umożliwia weryfikację zgodności działalności z przepisami prawa. W przypadku uproszczonej metody księgowości, wystarczy prowadzenie tzw. księgi przychodów i rozchodów (KPiR), gdzie rejestrowane są wszystkie operacje finansowe. Natomiast w przypadku pełnej metody księgowości, fundacja musi prowadzić pełne księgi rachunkowe, takie jak dziennik, księga inwentarza czy rejestr VAT. Dodatkowo, organizacje mają obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej przez okres 5 lat.

Przeczytaj również: Jakie czynniki wpływają na ceny usług biur rachunkowych?

Fundacje w Polsce mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, które są podstawą oceny ich działalności przez organy kontrolne oraz darczyńców. W przypadku uproszczonej metody księgowości, sprawozdanie finansowe obejmuje zestawienie przychodów i kosztów oraz informacje o stanie majątku fundacji. Natomiast w przypadku pełnej metody księgowości, sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych, takich jak opis polityki rachunkowości czy informacje o zobowiązaniach.