Artykuł sponsorowany

Czym jest upadłość konsumencka?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces prawny, który pozwala osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej, na rozwiązanie problemów z zadłużeniem. W Polsce instytucja ta funkcjonuje od 2009 roku i jest coraz częściej wykorzystywana przez osoby, które nie są w stanie spłacić swoich długów. W artykule omówimy, czym dokładnie jest upadłość konsumencka, jakie są jej etapy oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby móc z niej skorzystać.

Kiedy można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla osób, które znalazły się w sytuacji trudnej do opanowania zadłużenia. Aby móc złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze, jego długi muszą być wyższe niż 2 000 złotych. Po drugie, dłużnik nie może prowadzić działalności gospodarczej ani być rolnikiem indywidualnym. Po trzecie, dłużnik musi wykazać, że próbował uregulować swoje zobowiązania w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku.

Etap postępowania sądowego

Gdy dłużnik zdecyduje się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, rozpoczyna się proces sądowy. Na początek, sąd analizuje złożony wniosek oraz zgromadzone dowody i sprawdza, czy dłużnik spełnia wymagane warunki. Jeśli tak, sąd może ogłosić upadłość konsumencką i wyznaczyć syndyka – osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie postępowania. Następnie, majątek dłużnika jest inwentaryzowany i wyceniany, a zebrane środki są przeznaczane na spłatę wierzycieli. W trakcie postępowania dłużnik ma obowiązek współpracować z syndykiem oraz uczestniczyć w posiedzeniach sądu. Jeśli chodzi o pomoc w kwestii, jaką jest upadłość konsumencka, Białystok to miasto, w którym skorzystamy ze wsparcia specjalistów takich jak np. Magdalena Piotrowska.

Plan spłaty długów

W ramach upadłości konsumenckiej możliwe są dwa rodzaje planów spłaty długów. Pierwszy z nich to likwidacja majątku dłużnika – w tym przypadku majątek zostaje sprzedany, a uzyskane środki przeznaczone na spłatę wierzycieli. Drugi rodzaj planu to oddłużenie – dłużnik zobowiązuje się do regularnej spłaty swoich długów przez określony czas, nieprzekraczający 36 miesięcy. W przypadku oddłużenia dłużnik może zachować część swojego majątku, jednak musi ściśle przestrzegać ustalonych warunków spłaty.